Usul 9: Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Al-Qur’an

(9) Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Al-Qur’an Yang Ada (فهم القرآن على ضوء الترتب الكتاب)

Usul kesembilan ialah memahami al-Qur’an berdasarkan tertib al-Qur’an yang ada di dalam Mushaf atau dalam bentuk sebuah buku di tangan umat Islam hari ini. Di bawah usul kelapan telah pun dipaparkan bahawa mula-mula sekali lima ayat di permulaan Surah al-‘Alaq diturunkan. Kemudian beberapa ayat di permulaan Surah al-Muddattsir, kemudim beberapa ayat di permulaan Surah al-Muzzammil dan seterusnya. Pendek kata, tertib turun al-Qur’an tidak sama dengan tertib al-Qur’an yang ada di dalam Mushaf hari ini. Kenapa berlaku begitu? Kenapa tidak dipakai saja susunan al-Qur’an menurut tertib turunnya? Apakah rahsia di sebalik ketidaksamaan dua tertib tersebut??

Anda akan mendapat jawapannya setelah memahami dengan baik beberapa perkara di bawah ini:

(a) Tertib Tauqifi (الترتيب التيقيفي). 

Tertib al-Qur’an seperti yang ada pada hari ini adalah tertib yang diterima para sahabat dan Rasulullah s.a.w. Baginda s.a.w. pula menerimanya dari Jibril dan Jibril pula menerimanya dari AIIah s.w.t. Tertib sebegini dinamakan Tertib Tauqifi kerana pada hakikatnya ia bukan hasil ijtihad manusia. Justeni ia adalah suatu yang dikehendaki Allah dan direstuiNya. Menurut tertib inilah al-Qur’an itu dihafal oleh para huffaz dan qurra’ semenjak zaman Sahabat, Tabi in, Tab’i at-Tabi’in dan generasi-generasi yang datang kemudian hingga ke hari ini. Di sebalik tertib tauqifi ini juga tersimpan banyak sekali hikmat al-Qur’an sebagai kalam Allah s.w.t. Oleh itu ia perlu diteliti dan dikaji.

(b) Jalinan dan paduan yang cukup indah di antara surah-surah Makkiyyah dan Madaniyyah. 

Surah al-Faatihah adalah Makkiyyah. Ia disusuli empat surah Madaniyyah, iaitu al-Baqarah, Aali ‘Imraan, an-Nisaa’ dan al-Maa’idah. Empat surah Madaniyyah ini diikuti pula oleh dua surah Makkiyyah, iaitu al-An’am dan al-A’raaf. Selepas itu berturutan pula dua surah Madaniyyah, iaitu al-Anfaal dan at-Taubah. Demikianlah berterusan jalinan dan paduan yang penuh mukna di antara surah-surah Makkiyyah dan Madaniyyah.

(c) Nama-nama Surah. 

Tiga perkara penting perlu diingat berkenaan dengan nama-nama Surah.

(i) Sebahagian besar nama-nama Surah adalah tauqifi. Bagaimanapun tidak semuaya betul-betul tsabit (terbukti) diterima daripada Rasulullah s.a.w.

(ii) Banyak daripada nama-nama Surah tidak tauqifi. la diletakkan oleh para ulama berdasarkan ijtihad mereka.

(iii) Sesetengah Surah mempunyai beberapa nama. Seperti Surah ad-Dahr. Nama keduanya ialah al-Insaan. Surah Muhammad pula nama keduanya ialah al-Qitaal.

(d) Surah-surah, Juzu’-juzu’ dan Ruku’-ruku’. 

(i) Di dalam al-Qur’an ada 114 Surah semuanya. Pembahagian Surah-surah kepada 114 adalah berdasarkm wahyu dan ia adalah suatu yang tauqifi. Ia bukan hasil ijtihad sesiapa. Berdasarkan pembahagian inilah al-Qur’an itu seharusnya difahami. Pemahaman al-Qur’an berdasarkan pembahagiannya kepada juzu’-juzu’ merupakan usaha sia-sia.

(ii) Pembahagian al-Qur’an kepada 30 juzu’ bukan tauqifi. la adalah hasil ijtihad para ulama yang datang kemudian. Sesetengah ulama berpendapat, ia bermula semenjak zaman Saiyyidina Utsman lagi. Ia tidak sedikil pun membantu anda memahami al-Qur’an. Pembahagian al-Qur’an kepada 30 juzu’ itu hanyalah pembahagian kuantitatif semata-mata.

(iii) Pembahagian al-Quran kcpada ruku’-ruku juga bukan tauqifi. Ia seperti pembahagian kepada juzu’-juzu’, merupakan hasil ijtihad para ulama. Tujuannya lebih tertumpu kepada penentuan kuantiti. Walau bagaimanapun, pada banyak tempat, kesesuaian topik juga ada diambil kira.

Di bawah ini dikemukakan carta pembahagian al-Qur’an kepada Surah-surah menurut tertib Mushaf yang ada di kalangan umat manusia hari ini di samping pembahagiannya kepada juzu’-juzu’. ruku’-ruku’ dan lain-lain.

 

No 

Surah

Nama Surah Juzu’ Makkiyah atau 

Madaniyyah

Bilangan Ayat Bilangan Ruku’ Nama lain
1 al-Faatihah 1 Makkiyah /

Madaniyyah

7 1 فاتحة الكتاب 2
فاتحة القرآن 3
أم الكتاب 4
أم القرآن 5
القرآن العظيم 6
السبع المثاني 7
الرقيه 8
الواقية 9
الكنز 10
سورة الشفاء 11
الصلوة 12
سورة الصلوة 13
الشافية 14
الأساس 15
الأساس 16
سورة الحمد 17
سورة الشكر 18
سورة السوال 19
سورة الحمد الألى 20
سورة الحمد الثانية 21
الدعاء 22
تعليم المسئلة 23
سورة المناجة 24
سورة التفويض 25
سورة الكافية 26
باب القرآن 27
2 al-Baqarah 1-2-3 Madaniyyah 286 40 سورة فسطاط القرآن 2
سنام القرآن 3
سورة الزهراء 4
3 Aali Imran 3-4 Madaniyyah 200 30 سورة الطيبة 2
الزهجين 3
4 An-Nisa 4-5-6 Madaniyyah 176 24 سورة النساء الكبرى 2
5 Al-Maidah 6-7 Madaniyyahh 120 16 سورة المنقذة 2
6 Al-An’am 7-8 Makkiyah 165 20 سورة الحُجّة 2
7 Al-A’raaf 8-9 Makkiyah 206 24
8 Al-Anfaal 9-10 Madaniyyah 75 10 سورة البدر 2
9 At-Taubah 10-11 Madaniyyah 129 16 سورة البراءة 2
سورة الفاضحة 3
سورة العذاب 4
سورة المخزأة 5
10 Yunus 11 Makkiyah 109 11
11 Huud 11-12 Makkiyah 123 10
12 Yusuf 12-13 Makkiyah 111 12
13 Ar-Ra’d 13 Makkiyah /

Madaniyyah

43 6 سورة المر
14 Ibrahim 13 Makkiyah 52 7
15 Al-Hijr 13-14 Makkiyah 99 6
16 An-Nahl 14 Makkiyah 128 16 سورة النعم
17 Al-Isra’ 15 Makkiyah 111 12 سورة بنى إسرائيل 2
سورة سبحان 3
18 Al-Kahf 15-16 Makkiyah 110 12
19 Maryam 16 Makkiyah 98 6
20 Thaha 16 Makkiyah 135 8 سورة كليم
21 Al-Anbiyaa’ 17 Makkiyah 112 7
22 Al-Hajj 17 Madaniyyah 78 10
23 Al-Mu’minoon 18 Makkiyah 118 6
24 An-Nuur 18 Madaniyyah 64 9
25 Al-Furqaan 18-19 Makkiyah 77 6
26 Asy-Syu’araa’ 19 Makkiyah 227 11 سورة طسم
27 An-Naml 19-20 Makkiyah 93 7 سورة سليمن 2
سورة طس 3
28 Al-Qashash 20 Makkiyah 88 9 سورة موسى
29 Al-Ankabut 20-21 Makkiyah 69 7 سورة الم أحسب الناس
30 Ar-Ruum 21 Makkiyah 60 6 سورة الم غلبت
31 Luqmaan 21 Makkiyah 34 4
32 Sajdaah 21 Makkiyah 30 3 سورة مضاجع
33 Al-Ahzaab 21-22 Madaniyyah 73 9
34 Saba’ 22 Makkiyah 54 6
35 Faathir 22 Makkiyah 45 5 سورة الملانكة
36 Yaasin 22-23 Makkiyah 83 5 قلب القرآن 2
سورة الدايعة 3
المعمة 4
القاضية 5
37 Ash-Shaffaat 23 Makkiyah 182 5
38 Shaad 23 Makkiyah 88 5 سورة داود
39 Az-Zumar 23-24 Makkiyah 75 8 سورة الغرفة
40 Ghaafir 24 Makkiyah 85 9 سورة المؤمن 2
سورة الطول 3
41 Fushshilat 24-25 Makkiyah 54 6 حم السجدة 2
سورة المصابيح 3
42 Asy-Syura 25 Makkiyah 53 5 سورة حم عسق
43 Az-Zukhruf 25 Makkiyah 89 7
44 Ad-Dukhan 25 Makkiyah 59 3
45 Al-Jaatsiyah 25 Makkiyah 37 4 سورة الشريعة
46 Al-Ahqaaf 25 Makkiyah 35 4
47 Muhammad 26 Madaniyyah 38 4 سورة القتال 2
سورة الذين كفروا 3
48 Al-Fath 26 Madaniyyah 29 4
49 Al-Hujuraat 26 Madaniyyah 18 2
50 Qaaf 26 Makkiyah 45 3 سورة البسقت
51 Adz-Dzaariyat 26-27 Makkiyah 3
52 At-Tur 27 Makkiyah 49 2
53 An-Najm 27 Makkiyah 62 3
54 Al-Qamar 27 Makkiyah 55 3 سورة افتربت الساعة
55 Ar-Rahman 27 Makkiyah / Madaniyyah 78 3 سورة عروس زينة 2
القرآن القرآن 3
56 Al-Waaqi’ah 27 Makkiyah 96 3 سورة الغنى
57 Al-Hadid 27 Madaniyyah 29 4
58 Al-Mujaadilah 28 Madaniyyah 22 3 سورة الظهار 2
سورة قد سمع 3
59 Al-Hasyr 28 Madaniyyah 24 3 سورة بنى النضير
60 Al-Mumtahanah 28 Madaniyyah 13 2 سورة الإمتحان 2
سورة المرأة 3
سورة المهاجرة المودة 4
61 Ash-Shaff 28 Makkiyyah / Madaniyyah 14 2 سورة الحواريين 2
سورة عيسى 3
62 Al-Jumu’ah 28 Madaniyyah 11 2
63 Al-Munafiqun 28 Madaniyyah 11 2
64 At-Taghabun 28 Makkiyyah / Madaniyyah 18 2
65 At-Thalaaq 28 Madaniyyah 12 2 سورة النساء الصغرى
66 At-Tahrim 28 Madaniyyah 12 2 سورة المحترمة 2
3 سورة النبى صلى عليه وسلم
67 Al-Mulk 29 Makkiyyah 30 2 سورة تبارك 2
سورة المانعة 3
سورة المنازعة 4
سورة المنحية 5
سورة الواقية 6
68 Al-Qalam 29 Makkiyyah 52 2 سورة ن
69 Al-Haqqah 29 Makkiyyah 52 2
70 Al-Ma’arij 29 Makkiyyah 44 2 سورة سال سائل 2
سورة الواقع 3
71 Nuh 29 Makkiyyah 28 2
72 Al-Jinn 29 Makkiyyah 28 2 سورة قل أوحي 2
سورة الوحى 3
73 Al-Muzzammil 29 Makkiyyah 20 2
74 Al-Muddatstsir 29 Makkiyyah 56 2
75 Al-Qiyamah 29 Makkiyyah 40 2 سورة لا أقسم
76 Al-Insaan 29 Madaniyyah 31 2 سورة الدهر 2
سورة هل أتى 3
77 Al-Mursalaat 29 Makkiyyah 50 2
78 An-Naba’ 30 Makkiyyah 40 2 سورة عم يتساءلون 2
سورة التتساؤل 3
79 An-Naazi’at 30 Makkiyyah 46 2 سورة الساهرة 2
سورة الطامة 3
80 Abasa 30 Makkiyyah 42 1 سورة السفرة 2
سورة الصاخّة 3
81 At-Takwir 30 Makkiyyah 29 1 سورة كوّرت 2
3 سورة إذا الشمس كوّرت
82 Al-Infithaar 30 Makkiyyah 19 1 سورة إذا السماء انفطرت
83 Al-Mutaffifin 30 Makkiyyah 36 1 سورة التطفيق
84 Al-Insyiqaaq 30 Makkiyyah 25 1 سورة إذا السماء ينشقت
85 Al-Buruj 30 Makkiyyah 22 1
86 At-Thaariq 30 Makkiyyah 17 1
87 Al-A’la 30 Makkiyyah 19 1
88 Al-Ghasyiyah 30 Makkiyyah 26 1
89 Al-Fajr 30 Makkiyyah 30 1
90 Al-Balad 30 Makkiyyah 20 1
91 Asy-Syams 30 Makkiyyah 15 1
92 Al-Lail 30 Makkiyyah 21 1
93 Adh-Dhuha 30 Makkiyyah 11 1
94 Asy-Syarh 30 Makkiyyah 8 1 سورة الم نشرة 2
الانشرة 3
95 At-Tin 30 Makkiyyah 8 1
96 Al-Alaq 30 Makkiyyah 19 1 سورة اقرأ 2
سورة القلم 3
97 Al-Qadr 30 Makkiyyah 5 1
98 Al-Bayyinah 30 Makkiyyah / Madaniyyah 8 1 سورة لم يكن 2
سورة البرية 3
سورة القيامة 4
سورة الانفكاك 5
99 Az-Zalzalah 30 Makkiyyah / Madaniyyah 8 1 سورة الزللزال 2
سورة إذا زلزلت 3
100 Al-Aadiyaat 30 Makkiyyah 11 1
101 Al-Qaari’ah 30 Makkiyyah 11 1
102 At-Takaatsur 30 Makkiyyah 8 1 سورة الهاكم
103 Al-Asr 30 Makkiyyah 3 1
104 Al-Humazah 30 Makkiyyah 9 1
105 Al-Fiil 30 Makkiyyah 5 1
106 Quraisy 30 Makkiyyah 4 1 سورة الشتاء
107 Al-Maa’un 30 Makkiyyah 7 1 سورة أرأيت 2
سورة الدين 3
108 Al-Kautsar 30 Makkiyyah 3 1
109 Al-Kaafirun 30 Makkiyyah 6 1 سورة قل يأيها الكافرون 2
سورة العبادة 3
سورة الإخلاص 4
5 سورة المقشقشة أي المبرئة من الشرك والنفاق
110 An-Nashr 30 Makkiyyah 3 1 سورة التوديع 2
سورة إذا جاء 3
111 Al-Masad 30 Makkiyyah 5 1 سورة اللهب 2
سورة تبت 3
112 Al-Ikhlas 30 Makkiyyah / Madaniyyah 4 1 سورة قل هو الله احد 2
سورة الأساس 3
سورةالتوحيد 4
سورة الإمان 5
113 Al-Falaq 30 Makkiyyah / Madaniyyah 5 1 سورة المعوذة
114 An-Naas 31 Makkiyyah / Madaniyyah 6 1 سورة المعوذة

 

Peringatan (1):

Surah-surah yang disepakati ahli tafsir sebagai surah-surah Madaniyyah ada 20  kesemuanya. Di bawah ini dikemukakan senarainya:

 1. al-Baqarah
 2. Ali Imran
 3. an-Nisa
 4. al-Maidah
 5. al-Anfaal
 6. at-Taubah
 7. an-Nuur
 8. al-Ahzab
 9. Muhammad
 10. al-Fath
 11. al-Hujurat
 12. al-Hadid
 13. al-Mujadalah
 14. al-Hashr
 15. al-Mumtahanah
 16. al-Jumuah
 17. al-Munaafiquun
 18. at-Talaq
 19. at-Tahrim
 20. an-Nashr

Surah-surah yang khilaf para ahli tafsir tentang Makkiyyah atau Madaniyyahnya pula ada 13. Senarainya adalah seperti berikut:

 1. al-Faatihah
 2. ar-Ra’d
 3. al-Hajj
 4. ar-Rahman
 5. as-Saff
 6. at-Taghabun
 7. al-Mutaffifin
 8. al-Qadr
 9. al-Bayyinah
 10. al-Zalzalah
 11. al-Ikhlas
 12. al-Falaq
 13. an-Naas

Selebihnya adalah surah-surah yang disepakati mereka sebagai surah-surah Makkiyyah.

Kesimpulannya: 

Jumlah kesemua sekali surah di dalam al-Qur’an ada 114. 20 daripadanya adalah surah-surah Madaniyyah. 81 daripadanya adalah surah-surah Makkiyyah dan 13 daripadanya  pula adalah yang diperselisihkan, sama ada ia Makkiyyah atau Madaniyyah.

Peringatan (2):

Sesuatu surah dikatakan Makkiyyah atau Madaniyyah berdasarkan kebanyakan isi kandungannya. la tidak bererti setiap ayat di dalam surah Makkiyyah diturunkan sebelum Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah. Kerana mungkin juga ada di dalamnya satu atau dua ayat yang diturunkan setelah Baginda s.a.w. berhijrah ke Madinah. Demikian juga sebaliknya, mungkin ada di dalam surah yang dikatakan Madaniyyah satu atau dua ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah.

Bagaimanapun para ulama Tafsir ada menyebutkan beberapa qaedah umum dan ciri-ciri bagi masing-masing daripada surah Makkiyyah dan Madaniyyah.

Antara qaedah umum dan ciri-ciri surah Makkiyyah adalah sebagai berikut: 

(i) Setiap surah yang di dalamnya ada ayat Sajdah adalah Surah Makkiyyah, kecuali Surah al-Hajj. Kerana para ahli Tafsir masih khilaf tentangnya. Sama ada ia Makkiyyah atau Madaniyyah, mesktpun di dalamnya terdapat dua ayat Sajdah.

(ii) Semua surah yang di dalamnya digunakan perkataan كلّا adalah Makkiyyah. Perkataan ini berulang sebanyak 33 kali di bahagian separuh akhir al-Qur’an. la bertaburan di dalam 15 Surah.

(iii) Surah yang di dalamnya terdapat ayat yang dimulakan dengan يأيها الناس adalah Makkiyyah, kecuali Surah al-Baqarah dan Surah aI-Hajj.

(iv) Semua surah yang dimulakan dengan Huruf Muqattha’at adalah Makkiyyah, kecuali Surah al-Baqarah dan Aali Imraan.

(v) Semua surah yang tersebut di dalamnya kisah para nabi dan umat-umat di zaman silam adalah Makkiyyah, kecuali Surah al-Baqarah.

(vi) Setiap surah yang tersebut di dalamnya kisah Adam dan Iblis adalah Makkiyyah, kecuali Surah al-Baqarah.

(vii) Surah-surah yang mengandungi pembuktian tentang ‘aqidah tauhid, risalah (kerasulan), hari kebangkitan. hari kiamat, syurga dan neraka pada umumnya adalah surah-surah Makkiyyah.

(viii) Surah-surah yang memaparkan akhlaq-akhlaq yang mulia di samping membantah jenayah dan perlakuan buruk golongan musyrikin, seperti membunuh orang-orang yang tidak bersaiah, memakan harta anak yatim, menanam hidup-hidup anak-anak perempuan dan lain-lain adalah Makkiyyah.

(ix) Surah-surah Makkiyyah pada umumnya mengandungi ayat-ayat yang pendek, penuh erti dan banyak menggunakon seni bahasa ‘Arab yang tinggi. Penggunaan seni bahasa seperti tasybih, tamtsil, kinayah, majaaz dan isti’aarah adalah suatu yang lumrah di dalamnya. Perbendaharaan katanya juga sangat luas.

Qaedah umum dan ciri-ciri surah Madaniyyah pula adalah sebagai berikut: 

(i) Surah-surah yang mengandungi kewajipan-kewajipan agama (seperti puasa, zakat, haji dan sebagainya) dan hukum-hukum hudud adalah Madaniyyah.

(ii) Surah-surah yang menyebutkan tentang golongan munafiqin dan gelagat-gelagat mereka adalah Madaniyyah, kecuali Surah al-‘Ankabut.

(iii) Surah-surah yang mengandungi ayat-ayat yang ditujukan kepada Ahli al-Kitab dan dialog serta kritikan terhadap mereka adalah Madaniyyah.

(iv) Surah-surah yang di dalamnya terdapat ayat yang dimulakan dengan يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا umumnya Madaniyyah.

(v) Surah-surah yang mengandungi hukum-hakam ibadat, muamalat, hudud, pusaka, perang, damai, kekeluargaan, kenegaraan dan kemasyarakatan serta hubungan antara bangsa adalah surah Madaniyyah kesemuanya.

(vi) Banyak daripada surah Madaniyyah panjang. Demikian juga dengan ayat-ayatnya. Di dalamnya terdapat panduan yang agak terperinci tentang sesuatu peraturan atau tatacara melaksanakan sesuatu perintah dan larangan Allah.

(vii) Kalau surah-surah Makkiyyah lebih banyak menyatakan pertentangan antara orang-orang Islam dan penyembah berhala secara khususnya, maka surah-surah Madaniyyah pula lebih banyak menyatakan pertentangan antara orang-orang Islam dan Ahli al-Kitab atau golongan munafiqin.

(viii) Gaya bahasa surah-surah Madaniyyah pada umumnya bersahaja dan terang. Penggunaan bahasa-bahasa berbunga dan penuh dengan pelbagai seni bahasa Arab kurang terdapat di dalamnya. Ini kerana realiti masyarakat Madinah adalah daripada latar bclakang yang berbeza-beza. Keadaan mereka sememangnya menghendaki bahasa yang terang dan sederhana digunakan.

(ix) Kalau surah-surah Makkiyyah lebih banyak menekankan fasal tauhid, kenabian, kehidupan di alam akhirat, pemandangan hari kiamat, menghiburkan Rasulullah s.a.w.dan kisah-kisah zaman lampau, maka surah-surah Madaniyyah pula lebih banyak menekankan soal-soal kekeluargaan, kemasyarakatan dan ketamadunan.

(x) Surah-surah yang mengandungi keizinan berjihad dan hukum-hakam semasa berperang, di samping apa-apa yang ada kaitan dengannya adalah Madaniyyah.

Peringatan (3):

Berhubung dengan bilangan ayat-ayat di dalam al-Qur’an, sememangnya terdapat khilaf di kalangan para ulama. Perinciannya adalah seperti berikut:

(i) Menurut sebilangan besar ulama, jumlah kesemua sekali ayat-ayat al-Qur’an ialah enam ribu enam ratus enam puluh enam ayat (6,666).

(ii) Ada yang berpendapat enam ribu enam ratus enam belas (6616) sahaja.

(iii) Ada yang berpendapat hanya enam ribu dua ratus enam belas (6216) sahaja.

(iv) Ada juga yang berpendapat enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh (6237) sahaja.

(v) Yang paling tepat berhubung dengan jumlah kesemua sekali (total) ayat-ayat al Qur’an ialah enam ribu dua ratus dua belas (6212) sahaja. Inilah jumlah yang akan anda perolehi apabila anda mencampurkan semua sekali ayat-ayat yang jelas di dalam 114 surah yang ada di dalam al-Qur’an.

Berhubung dengan bilangan perkataan di dalam al Qur’an pula terdapat beberapa pendapat seperti berikut:

(i) Tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga (77,933).

(ii) Tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh (77,437).

(iii) Tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh (77,277).

(iv) Menurut Mujahid, tujuh puluh enam ribu enipat ratus tiga puluh (76,430).

(v) Menurut ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillali, tujuh puluh lujuh ribu empat ratus tiga puluh (77,430).

(vi) Menurut Fadhal bln Syazaan, tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan (77,439).

(vii) Menurut Dr. Zul Fiqaar Kaazim di dalam Quran e Hakeem Ensiklopedia, jumlahnya ialah lapan ratus enam puluh empat ribu tiga puluh perkataan (86,430).

Di sana ada dua pendapat yang masyhur berkenaan dengan jumlah semua sekali huruf di dalam al-Quran, iaitu:

(i) Tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu huruf (323,671).

(ii) Tiga ratus dua puluh tiga dbu tujuh ratus enam puluh hunif (323,760).

(e) Setiap Surah seharusnya diterima sebagai satu unit tersendiri. 

Para pelajar hendaklah mengkaji dan memahami al-Qur’an berpandukan surah-surahnya, setelah menerima setiap surah sebagai satu unit tersendiri.

Keadaan Surah-Surah AI-Qur*an Yang Saling Berkaitan. 

Surah-surah al-Qur’an itu saling berkait rapat di antara satu dengan yang lain. Al-Qur’an laksana sebuah bangunan agam dengan ruang-ruang atau bilik-biliknya bersambungan di antara satu sama lain. 114 surah yang terkandung di dalamnya bagaikan ruang-ruang atau bilik-bilik yang saling bersambungan dan berkaitan. Sebagai contohnya:

(i) Surah al-Baqarah terletak berdempet dengan Surah Aali ‘Imraan. Kedua-duanya saling berkait rapat. Kerana itulah Rasulullah s.a.w. memanggil kedua-duanya dcngan الزهراوان (dua surah yang cerah dan bersinar-sinar) dan غمامتان (dua surah yang berkilauan dan bersinar-sinar). Surah al-Baqarah banyak mcngandungi tafsiran ‘golongan yang dimurkai’ Allah, yang tersebut di akhir Surah al-Faatihah. Surah Aali ‘Imraan pula banyak mengandungi tafsiran tentang ‘golongan sesat’ yang juga tersebut di akhir Surah al-Faatihah.

(ii) Surah at-Thalaaq terletak berdampingan dengan Surah at-Tahrim. Topik kedua-duanya sama. Berkenaan dengan kehidupan kekeluargaan.

(iii) Surah al-Anfaal terletak berdempet dengan Surah at-Taubah. Kedua-duanya membicarakan tentang jihad.

(iv) Surah ad-Dhuha dan al-Insyiraah terletak berdampingan. Kedua-duanya sama-sama menghiburkan hati Nabi s.a.w. dan membimbing Baginda melakukan sesuatu.

(v) Surah al-Falaq dan an-Naas juga terletak berdampingan. Kedua-duanya adalah sarana perlindungan. Kerana itulah Nabi SAW menamakan kedua-duanya dengan معوّذتان (dua surah pelindung).

Allahu a’lam. Sambung ke usul yang seterusnya.


Rujukan: 

Maulana Asri

Sessi 2

Sessi 3

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s