Usul 8: Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah

(8) Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah (فهم القرآن على صوء الترتيب النزولي)

Al-Qur’an boleh difahami dengan dua cara:
(i) Memahaminya berdasarkan tertib turun ayat-ayat dan surah-surah al-Qur’an.
(ii) Memahaminya berdasarkan tertib yang terdapat di dalam mushaf (al-Qur’an) yang ada di hadapan kita sckarang.

Memahami al-Qur’an berdasarkan tertib turun ayat-ayatnya merupakan usul kelapan bagi tafsir al-Qur’an yang baik. Untuk mengetahui tertib turun ayat-ayat al-Qur’an dan surah-surahnya, anda tidak dapat tidak mestilah mengetahui sebab-sebab turunnya (asbabun nuzul) terlebih dahulu. Dan ia dapai dipastikan apabila anda betul-betul mahir tentang sirah Nabi s.a.w. Semua peristiwa yang berlaku kepada Nabi s.a.w. semasa Baginda berada di Mekah perlu diketahui dan dipastikan kesahihannya. Dcemikian juga dengan peristiwa yang berlaku kepada Baginda s.a.w. semasa di Madinah.

Anda perlu sedar bahawa al-Qur’an baru turun ke dunia setelah nabi Muhammad s.a.w. dilantik menjadi rasul ketika berumur 40 tahun. Al-Qur’an turun kepada Baginda secara beransur-ansur. la turun sejajar dengan perjalanan hidup Baginda. Oleh itu orang yang cuba memahami al-Qur’an tanpa pengetahuan tentang sirah (perjalanan hidup) Nabi s.a.w. bukan sahaja akan kecundang, malah akan tersasul jauh dari kebenaran. Bukan dia sahaja akan tersesat jalan, malah akan menyesatkan pula orang-orang lain.

Dengan berpandukan riwayat-riwayat sahih berhubung dengan sebab-sebab turun ayat-ayat atau surah-surah, akan mudahlah kepada anda memahami al-Qur’an.

(a) Surah-Surah Makkiyyah Dan Madaniyyah 

Para pelajar mestilah terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang tertib surah-surah Makkiyyah, kemudian tertib surah-surah Madaniyyah.

Apa yang dimaksudkan dengan surah-surah Makkiyyah ialah surah-surah yang  diturunkan kepada Nabi s.a.w. sebelum Baginda berhijrah ke Madinah. Sama ada ia diturunkan di Mekah atau di tempat-tempat lain. Dan yang dimaksudkan dengan surah-surah Madaniyyah pula ialah surah-surah yang diturunkan kcpada Baginda selepas berhijrah ke Madinah. Sama ada ia memang diturunkan di Madinah atau di luar Madinah. Surah yang paling akhir diturunkan dengan lengkap kepada Rasulullah s.a.w. ialah surah an-Nashr. la diturunkan kepada Nabi s.a.w. di Mina dalam peristiwa haji wadaa’ yang berlaku pada tahun ke sepuluh hijrah.

Satu perkara penting yang perlu sekali diketahui anda sekarang ialah riwayat Ibnu Dhurais yang dikaitkan dcngan Ibnu ‘Abbaas tentang tertib surah-surah sama sekali tidak boleh dipegang, kerana ia adalah munqathi’. Sanad riwayat yang dikemukakan oleh as-Suyuthi tentang tertib surah-surah juga bermasalah, ia juga tidak harus dijadikan pegangan.

(b) Bilangan Surah-Surah Makkiyyah Dan Madaniyyah

Surah-surah Makkiyyah ada 90 kesemuanya dan surah-surah Madaniyyah pula ada 24 kesemuanya. Sesetengah orang berpendapat, surah-surah ar-Ra’ad, ar-Rahman, ad-Dahr dan az-Zilzaal adalah surah-surah Madaniyyah. Sedangkan yang sebetulnya, keempat-empat surah itu adalah Makkiyyah. Untuk lebih jelas, surah-surah Makkiyyah dan surah-surah Madaniyyah itu dalam tertib nuzulnya perlulah dibahagikan pula kepada beberapa peringkat. Misalnya

(i) Peringkat permulaan,
(ii) Peringkat pertengahan, dan
(iii) Peringkat akhir.

Untuk memahami dan menentukan tertib turun surah-surah Makkiyyah agak sukar. Anda terpaksa menggunakan bukti-bukti luaran dan juga bukti-bukti dalaman dalam usaha menentukannya. Bukti luaran mungkin berdasarkan sesuatu peristiwa yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Bukti dalaman pula akan diperolehi dengan mengkaji isi kandungan surah berkenaan. Di dalamnya akan ada isyarat-isyarat yang menunjukkan ia termasuk dalam surah yang diturunkan pada peringkat-peringkat tertentu.

Peringkat-Peringkat Kehidupan Rasulullah S.A.W Semasa Di Mekah

Peringkat kehidupan Rasulullah s.a.w. semasa di Mekah dapat dibahagikan kcpada empat bahagian. Dalam empat bahagian itulah turun 90 surah kepada Baginda s.a.w. Di bawah ini dikemukakan carta menyatakan empat peringkat kehidupan Rasulullah s.a.w. semasa di Mekah.

Empat Peringkat Kehidupan Rasulullah S.A.W Semasa Di Mekah

Peringkat pertama Bermula dari baginda menjadi Nabi sehingga tahun ketiga kenabian. Dakwah Rasulullah di peringkat ini berlangsung secara sulit dan ia berterusan selama tiga tahun  Dalam masa ini 13 surah diturunkan kepada baginda.
Peringkat kedua Bermula dari tahun keempat hingga tahun kelima kenabian Ia berlangsung dalam masa dua tahun. Dalam masa ini dakwah mula disampaikan oleh Rasulullah kepad umum secara terbuka Dalam masa ini sebanyak 42 surah diturunkan kepada Nabi.
Peringkat ketiga  Bermula dari tahun keenam hingga tahun kesepuluh kenabian. Ia berlangsung dalam masa lima tahun. Dalam masa ini sebanyak 22 surah diturunkan kepada Rasulullah.
Peringkat keempat Bermula dari tahun kesebelas kenabian hingga ke tahun berhijrah ke Madinah. Ia berlangsung dalam masa tiga tahun Dalam masa ini sebanyak 13 surah diturunkan kepada Nabi.
Jumlah tahun adalah 13 tahun Jumlah kesemua sekali surah-surah Makkiyah ialah 90 surah. 

  1. Senarai surah-surah yang diturunkan di peringkat pertama Kenabian.

Wahyu pertama bermula dengan turunnya lima ayat daripada Surah al-Alaq. Turunnya ialah pada bulan Ramadhan. Dalam masa tiga tahun pertama itu turun sebanyak 13 surah (tidak semesti selengkapnya) kepada Rasulullah. Perinciannya dapat lihat dalam carta di bawah ini:

Surah 96: al-Alaq 5 ayat pertama Surah al-Alaq merupakan wahyu yang mula-mula sekali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Surah 74: al-Muddaththir Selepas itu turun pula 5 ayat di permulaan Surah al-Muddaththir.
Surah 73: al-Muzzammil 8 ayat di permulaannya diturunkan.
Surah 1: Fatihah Ia mempunyai 7 ayat dan diturunkan lengkap sebagai satu surah.
Surah 93: ad-Dhuha Surah ini mengandungi 11 ayat. Ia diturunkan selengkapnya selepas tempoh senggang turun wahyu (فترت الوحي) untuk menghiburkan hati Nabi.
Surah 94: Alinsyirah Surah ini juga diturunkan selepas tempoh senggang turun wahyu (فترت الوحي) untuk menghiburkan hati Nabi.
Surah 81: at-Takwir Sebahagian besar kandungan surah ini menggambarkan keadaan dan suasana di hari kiamat. Manusia diberi peringatan tentangnya.
Surah 82: Alinfithar Surah ini juga menggambarkan perihal hari kiamat. Manusia diberi peringatan tentangnya.
Surah 97: al-Qadr Surah ii menyatakan kelebihan dan nilai wahyu Allah berupa al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Surah 99: az-Zizaal Ia menggambarkan perihal hari kiamat dan mengingatkan manusia tentangnya.
Surah 100: al-Aadiyaat Selain menceritakan tetnang kehidupan selepas kematian, surah ini juga menceritakan tentang beberapa sifat keji manusia
Surah 101: al-Qaari’ah Surah ini menceritakan tentang hari kiamat dan beberapa perkara yg akan nyata di hari itu.
Surah 103: al-Ashr Rahsia yang membuatkan seseorang manusia tidak kerugian dalam kehidupan dunia diberitahu oleh Allah melalui surah ini.

2. Senarai surah-surah yang diturunkan di peringkat kedua Kenabian.

Kira-kira 42 surah diturunkan di peringkat kedua ini. Di peringkat ini, Nabi telah berdakwah kepada umum secara terbuka. 23 surah daripadanya diturunkan selepas baginda memulakan dakwah kepada umum secara terbuka. Ia bermula pada tahun ke 4 Hijrah bersamaan 613 Masehi. 7 daripadanya diturunkan sebelum berlakunya hijrah para sahabat ke Habasyah. Dan 12 daripadanya pula diturunkan selepas hijrah mereka ke sana.

Perincian 23 surah yang diturunkan selepas baginda memulakan dakwah kepada umum secara terbuka dapat anda lihat di dalam carta berikut:

Surah 112: al-Ikhlas Melalui surah ini, Nabi diperintah supaya menyampaikan aqidah dan konsep توحد الذات (pengesaan Dzat Allah)
Surah 95: at-Tin Ia diturunkan di zaman/peringkat pendustaan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi.
Surah 55: ar-Rahman Ia diturunkan di zaman/peringkat pendustaan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi.
Surah 77: al-Mursalat Ia diturunkan di zaman/peringkat pendustaan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi.
Surah 75: al-Qiyaamah Peringatan daripada Allah agar tidak diikuti pimpinan yang menolak kewujudan hari akhirat.
Surah 76: ad-Dahr atau al-Insaan Jalan yang benar (السبيل) telah pun diberikan oleh Allah kepada manusia (dan jin), maka mereka tidak patut lagi mengkufuriNya.
Surah 78: an-Naba’ Perbandingan keadaan golongan الطاغين atau golongan yang tidak percayakan hari akhirat dengan orang-orang yang bertaqwa (المتقين) di akhirat nanti.
Surah 79: an-Naazi’aat Perbandingan di antara orang-orang yang menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesedaran dan keyakinan tentang akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan dan orang-orang yang tidak mempercayainya di sampaing menjalani kehidupan dunia dengan melampau batas hukum Tuhan.
Surah 83: al-Mutaffifin Penyelewengan dalam pengurusan harta benda di kalangan masyarakat yang mengejek dan menghina perjuangan dakwah Nabi.
Surah 84: al-Insyiqaaq Ia diturunkan ketika masyarakat sedang mengejek dan menghina ajaran yg dikemukan oleh Rasulullah.
Surah 80: Abasa Tatasusila dakwah dalam masyarakat yang menghina dan mencemuhi ajaran Islam.
Surah 87: al-A’la Diturunkan ketika Nabi sibuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang hari kemudian.
Surah 88: al-Ghasyiyah Surah ini juga diturunkan ketika Nabi sibuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang hari kemudian.
Surah 102: at-Takaatsur Faham kebendaan yang sangat menebal di kalangan pimpinan Quraisy Mekah didedahkan. akibat buruk yang akan diterima mereka di hari kemudian juga dideahkan di dalam surah ini.
Surah 104: al-Humazah Akhlak buruk dan sifat bakhil pimpinan Quraisy.
Surah 105: al-Fiil Peringatan kepada kaum Quraisy, khususnya pimpinan mereka bahawa Ka’bah akan dijaga Allah.
Surah 106: Quraisy Perintah kepada pimpinan Quraisy agar menyembah empunya Rumah Allah.
Surah 107: al-Maa’un Pendedahan akibat yang akan menimpa pimpinan Quraisy kerana mendustakan hari akhirat.
Surah 108: al-Kautsar Ramalan kebinaan yang akan dialami pimpinan Quraisy.
Surah 109: al-Kaafirun Bicara terus terang dengan pimpinan Quraisy
Surah 111: al-Masad Ramalan kebinasaan yang akan dialami pemimpin tertinggi Quraisy dan isterinya
Surah 113: al-Falaq Perintah mengisytiharkan tauhid rububiyah kepada umum.
Surah 114: an-Naas Perintah mengisytikharkan tauhid uluhiyah dan kekuasaan mutlak adalah hak Allah semata-mata.

Peringatan:

Di peringkat Nabi SAW didustakan, turun Surah al-Falaq dan ayat-ayat yang berbaki daripada Surah al-Muddatstsir dan al-Muzzammil.

Surah-surah yang diturunkan sebelum sahabat berhijrah ke Habasyah

Selepas peringkat kedua tadi, bermulalah zaman penentangan kaum Quraisy terhadap Nabi. Ia menjadi semakin memuncak sehingga akhirnya mendorong sesetengah sahabat memilih untuk berhijrah ke Habasyah. Tujuh surah berikut diturunkan sebelum mereka berhijrah ke sana:

Surah 29: al-Ankabut Di dalamnya ada isyarat kepada hijrah ke Habasyah.
Surah 30: ar-Ruum Di dalamnya terhadap berita gembira bahawa orang-orang Islam akan mendapat kejayaan setelah diuji.
Surah 31: Luqmaan Larangan mengikut kedua ibu bapa dalam aqidah syirik mereka.
Surah 39: az-Zumar Di dalamnya juga terjadap isyarat kepada hijrah ke Habasyah.
Surah 18: al-Kahfi Adab-adab penyampaian agama kepada penganut-penganut agama Kristian di Habasyah.
Surah 19: Maryam Penyampaian aqidah tauhid kepada penganut-penganut agama Kristian dan penolakan terhadap ajaran tiga tuhan yang dibawa mereka.
Surah 20: Thaaha Seruan tauhid kepada penganut-penganut agama Kristian.

 

Hijrah Pertama dan Kedua ke Habasyah

Hijrah pertama ke Habasyah telah berlaku pada 5 Rajab tahun kenabian (selepas Rasulullah dilantaik menjadi Nabi dan Rasul), bersamaan dengan 614 Masehi. Pada kali ini seramai 12 orang laki-laki dan 4 orang muslimah telah berhijrah ke Habasyah di bawah pimpinan Sayyidina Uthman r.a.

Dalam hijrah kedua pula seramai 82 orang laki-laki dan muslim dan 18 orang muslimah telah berhijrah ke sana.

Surah-surah yang diturunkan selepas para sahabat berhijrah ke Habasyah

Selepas sekumpulan para sahabat berhijrah ke Habasyah, sejumlah 12 surah diturunkan kepada baginda. Di peringkat ini baginda dituduh dengan pelbagai tuduhan. Bukan sekadar itu sahaja, malah ajaran yang dibawa baginda juga didustakan. Carta di bawah ini menunjukkan senarai 12 surah berkenaan:

 

Surah 32: as-Sajdah Rasulullah dituduh sebagai pereka al-Quran dan penimbul fitnah.
Surah 56: al-Waqiah Surah ini diturunkan di zaman Nabi didustakan.
Surah 50: Qaaf Mengandungi perintah Allah kepada Rasulullah agar terus memberi peringatan walaupun didustakan.
Surah 51: ad-Dzaariyat Rasulullah dituduh sebagai gila dan tukang sihir.
Surah 52: at-Thuur Rasulullah dituduh dengan pelbagai tuduhan, seperti penyair, gila, tukang tenung dan mereka-reka sendiri al-Quran.
Surah 67: al-Mulk Nabi SAW dituduh sesat.
Surah 68: al-Qalam Rasulullah dituduh gilan dan dirasuk.
Surah 69: al-Haqqah Rasulullah dituduh penyair, gila dan telah mengada-ngadakan al-Quran.
Surah 70: al-Ma’arij Ancaman kebinaan terhadap pimpinan Quraisy yang begitu materialistik dan mata duitan.
Surah 71: Nuuh Etika dakwah dan ancaman kebinasaan kepada orang-orang yang engkar seperti telah berlaku kepada kaum Nabi Nuuh dahulu.
Surah 91: as-Syams Ia turun ketika Nabi didustakan. Akibat pendustaan, bangsa mana pun mungkin dimusnahkan seperti kaum Tsamud.
Surah 92: al-Lail Diturunkan di zaman pendustaan orang-orang kafir terhadap Nabi SAW.

 

Peringatan: 

Ayat-ayat terakhir di dalam Surah an-Najm juga turun di peringkat ini. Sementara beberapa ayat di permulaannya pula diturunkan pada tahun ke 12 kenabian sempena berlakunya peristiwa Isra’ dan Mi’raaj.

 

3. Surah-surah yang diturunkan di antara tahun ke 6 dan ke 10 kenabian. 

Di peringkat ketiga kehidupan Rasulullah SAW di Mekah, sejumlah kira-kira 22 surah diturunkan kepada baginda. Mula-mula turun 9 surah pasca kemarau yang berlaku di Mekah. Kemudian turun pula 13 surah selepas umat Islam betul-betul ditindas dan dizalimi. Di permulaan peringkat ketiga ini Sayyidina Hamzah telah memeluk agama Islam. Tiga hari kemudian Sayyidina Umar pula memeluk agama Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah tahun keenam kenabian bersamaan 615 Masehi.

Pada tahun ke 7 kenabian bersamaan 616 Masehi, telah berlaku kemarau yang dahsyat di Mekah. 9 surah yang diturunkan pasca kemarau yang berlaku pada tahun ke 7 kenabian itu adalah seperti berikut:

Surah 21: al-Anbiyaa Rasulullah dituduh sebagai penyair dan seorang yang dirasuk.
Surah 23: al-Mukminoon Dituduh gila
Surah 25: al-Furqaan Dituduh sebagai seorang yang terkena sihir dan seorang yang mengada-ngadakan Quran
Surah 26: asy-Syu’araa’ Rasulullah diragui dan dituduh gila.
Surah 27: an-Naml Diragui dan dituduh tukang sihir.
Surah 28: al-Qashash Nabi tidak berkuasa memberi hidayat kepada Abu Thalib.
Surah 44: ad-Dukhan Baginda dituduh gila dan diajar oleh orang lain.
Surah 45: al-Jaatsiyah Ancaman kepada pemimpin-pemimpin materialis dan ateis.
Surah 54: al-Qamar Diturunkan dizaman pendustaan orang-orang kafir terhadap Nabi.

Di peringkat ini juga Nabi dipulau dan diboikot oleh orang-0rang kafir Quraisy selama 3 tahun. Dalam masa 3 tahun itu Nabi dan keluarga serta pengikut-pengikut dibenarkan bebas hanya di kawasan Syi’bi Bani Haasyim atau Syi’bi Abi Thaalib sahaja. Peristiwa ini bermula pada bulan Muharram tahun ke 7 kenabian bersamaan 616 Masehi. Ia berterusan hingga ke bulan Muharram tahun ke 10 kenabian bersamaan 619 Masehi.

Surah-surah yang diturunkan ketika penindasan dan kekejaman penguasa-penguasa kafir Quraisy terhadap para sahabat berada di kemuncaknya

Di peringkat ini turun kepada Rasulullah kira-kira 11 surah. Nabi pada ketika itu bukan sahaja dituduh, malah ketegangan kadang-kadang sampai kepada pakatan jahat mereka untuk membunuh baginda. Di penghujung peringkat inilah turun kepada Rasulullah dua surah daripada surah-surah Hawaamim.

Surah 34: Saba’ Rasulullah dituduh sebagai tukang sihir, gila dan pereka Quran.
Surah 35: Faathir Pakatan jahat terhadap Rasulullah.
Surah 36: Yaasin Tuduhan sebagai penyair terhadap Rasulullah. Sifat jalaal Allah juga dinyatakan di dalamnya.
Surah 37: as-Shaffaat Rasulullah dituduh sebagai tukang sihir dan gila.
Surah 38: Shaad Rasulullah dituduh sebagai tukang sihir dan pendusta besar.
Surah 85: al-Buruj Ancaman kebinasaan kepada kaum kafir Quraisy kerana penindasan dan kekejaman mereka yang melampau ke atas umat Islam.
Surah 86: at-Thaariq Ia diturunkan di zaman berlakunya konspirasi, komplot dan pakatan jahat untuk membunuh Nabi SAW.
Surah 89: al-Fajr Firman Allah إِنَّ رَبَّكَ لَبِالمِرصادِ (Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi) merupakan ancaman kebinasaan daripada Allah kepada penguasa-penguasa Quraisy yang zalim.
Surah 90: al-Balad Kezaliman terhadap baginda sendiri sudah dianggap halal.
Surah 40: Haamiim al-Mu’min Ancaman kebinasaan seperti yang telah berlaku kepada Firaun.
Surah 41: Haamiim as-Sajdah Ancaman kebinasaan seperti yang telah berlaku kepada kaum Aad dan Tsamud.

Peringkat kehidupan Rasulullah ini berakhir dengan baginda dan para pengikut dibebaskan daripada kepungan di Syi’bi Bani Hasyim. Di peringkat itulah juga Abu Thaalib dan Khadijah meninggal dunia. Kemudiannya Rasulullah berkahwin dengan Saudah dan pergi pula ke Tha’if untuk berdakwah.

Perinciannya adalah seperti berikut:

(a) Abu Thaalib meninggal dunia pada bulan Rajab 10 tahun kenabian bersamaan 619 Masehi.

(b) Dua bulan selepas itu Sayyidatina Khadijah pula meninggal dunia iaitu pada bulan Ramadhan tahun ke 10 kenabian.

(c) Nabi berkahwin dengan Saudah pada bulan Syawwal tahun 10 kenabian bersamaan 619 Masehi.

(d) Pergi berdakwah ke Thaa’if pada tahun ke 10 kenabian bersamaan Jun 619 Masehi. Pada ketika itulah dipercayai turun surah al-Ahqaaf dan al-Jin kepada baginda SAW.

Surah 46: al-Ahqaaf al-Quran diperdengarkan kepada kumpulan jin.
Surah 72: al-Jin Selepas mendengar al-Quran kumpulan jin itu memeluk agama Islam dan menjadi pendakwah.

 

4. Surah-Surah Yang Diturunkan Pada Tiga Tahun Terakhir Kehidupan Rasulullah S.A.W. Di Mekah 

Beberapa peristiwa penting yang berlaku pada tahun-tahun berkenaan yang merupakan peringkat keempat kehidupan Rasulullah s.a.w. di Mekah:

(a) Berkahwin dengan ‘Aaisyah. la berlangsung pada bulan Syawwal tahun ke 11 kenabian bersamaan 620 Masehi. Bagaimanapun kehidupan sebagai suami isteri mereka baru bermula selepas hijrah ke Madinah.

(b) Enam orang daripada puak Khazraj datang dari Madinah ke Mekah lalu memeluk agama Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhiijah tahun 11 kenabian bersamaan 620 Masehi.

(c) Berlakunya peristiwa Israa’ Mi’raaj dan kefardhuan sembahyang lima waktu. Peristiwa Mi’raaj berlaku pada 27 Rajab tahun ke 12 kenabian bersamaan 621 Masehi. Selepas peristiwa Mi’raaj, sebahagian daripada Surah an-Najm diturunkan dan diturunkan juga Surah Bani Israil atau Surah al-Israa’.

(d) Berlakunya bai’ah ‘Aqabah pertama. 12 orang Anshaar datang dari Madinah ke Mekah lalu memeluk agama Islam. 10 orang daripada mereka adalah puak Khazraj dan 2 orang daripada puak Aus. Peristiwa ini berlaku pada butan Zulhijjah tahun 12 kenabian bersamaan 621 Masehi.

(e) Berlakunya bai’ah ‘Aqabah kedua. Pada kali ini seramai 72 orang Madinah datang kepada Nabi s.a.w. lalu memeluk agama Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah tahun 13 kenabian bersamaan 622 Masehi.

Di peringkat keempat yang merupakan peringkat terakhir kehidupan Rasulullah s.a.w. di Mekah turun kira-kira 13 surah. Di bawah ini dikemukakan perinciannya:

Surah 10: Yunus Di zaman keraguan dan pelbagai tuduhan terhadap Nabi SAW seperti tukang sihir, pereka al-Quran dan sebagainya.
Surah 11: Huud Juga diturunkan di zaman keraguan dan pelbagai tuduhan terhadap Nabi.
Surah 12: Yusuf Perancangan sedang dibuat untuk menghalau Rasulullah dari bumi Mekah.
Surah 13: ar-Ra’d Pelbagai komplot dan pakatan jahat dirancang terhadap Rasulullah.
Surah 14: Ibrahim Pelbagai komplot dan pakatan jahat dirancang terhadap Rasulullah.
Surah 15: al-Hijr Diturunkan dalam suasana ejekan dan tuduhan-tuduhan liar terhadap Nabi.
Surah 16: an-Nahl Di dalamnya terdapat isyarat kepada hijrah ke Madinah.

Pada tahun ke 12 kenabian berlaku peristiwa Mi’raaj kepada Nabi. Pada tahun ini dipercayai turun 2 surah kepada baginda. Di dalamnya ada tersebut tentang peristiwa itu. Di dalam Surah Isra’ diajarkan kepada Nabi doa hijrah. Dalam perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestin untuk Mi’raaj ke langit itu ditayangkan kepada Rasulullah, suasana di Madinah yang akan menjadi tempat penghijrahan baginda.

Dua surah berkenaan adalah:

Surah 17: Israa’ atau Bani Israil Selain tersebut apa yg berlaku pada malam Mi’raaj itu, terdapat juga isyarat tentang penubuhan negara Islam di Madinah.
Surah 53: an-Najm Peristiwa di malam Mi’raaj dikemukakan di permulaan surah ini.

 

Empat surah yang akan dikemukakan nanti dipercayai telah turun pada tahun ke 13 kenabian, beberapa ketika sebelum Nabi berhijrah ke Madinah:

 Surah 42: Haamim asy-Syura Penjelasan tentang kemasyarakatan Islam.
 Surah 43: Haamim az-Zukhruf  Penyempurnaan hujah terhadapan kaum kafir Quraisy dan amaran terakhir kepada mereka.
 Surah 6: al-An’am  Penyempurnaan hujah terhadapan kaum kafir Quraisy dan amaran terakhir kepada mereka.
 Surah 7: al-A’raaf Penyempurnaan hujah terhadapan kaum kafir Quraisy dan amaran terakhir kepada mereka.

 

Hijrah Ke Madinah

Pada 27 Safar tahun ke 14 kenabian, Rasulullah berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar.

24 surah telah diturunkan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Carta di bawah ini menunjukkan tertib turun ayat-ayat dan surah-surah semasa Nabi berada di Madinah:

Nama Surah Zaman Turun Isi Kandungan Utama
1 Surah al-Jumu’ah: 3 ayat terakhirnya Pada 1 Hijrah: Sembahyang Jumaat pertama kali didirikan di Quba’ Khutbah Jumaat dan hukum hakam sembahyang Jumaat
2 Surah al-Hajj: ayat 25 – 78 Pada 1 Hijrah Kebenaran berperang demi mempertahankan diri.
3 Surah at-Taghabun Pada 1 Hijrah Pendahuluan ajaran jihad dan infaaq di jalan Allah.
4 Surah al-Baqarah Tahun ke 2 Hijrah. Sebelum Perang Badr Perubahan arah qiblat dan kepimpinan serta hukum-hukum syariat baharu.
5 Surah at-Thalaaq Tahun ke 2 Hijrah. Sebelum Perang Badr Penggunaan hukum Thalaaq dan azab yang menimpa umat yang lalu.
6 Surah Muhammad Tahun ke 2 Hijrah. Sebelum Perang Badr Etika perang dan galakan berinfaaq.
7 Surah al-Anfaal Tahun ke 3 Hijrah. Selepas Perang Badr. Etika perang dan hukum hakam harta rampasan perang.
8 Surah ash-Shaff Tahun ke 3 Hijrah. Selepas Perang Uhud. Kamu akan beroleh kemenangan jika kamu membela agama Allah.
9 Surah Aali Imraan Tahun ke 3 Hijrah Usaha-usaha untuk memenangkan agama Islam.
10 Surah al-Hasyr Bulan Rabi’ulawwal tahun ke 4 Hijrah Rawatan penyakit nifaaq dengan sifat-sifat Allah.
11 Surah an-Nisa’. Tahun ke 4 Hijrah Sistem masyarakat yang kukuh bermula daripada kekeluargaan hingga kepada kenegaraan.
12 Surah al-Hadid Tahun ke 4 Hijrah Tegaknya keadilan dan kesaksamaan.
13 Surah al-Ahzaab Di antara tahun ke 4 dan ke 5 Hijrah Hukum-hukum kekeluargaan, ketenteraan dan kemasyarakatan.
14 Surah al-Mujaadilah Tahun ke 5 Hijrah Hukum hakam zihaar dan lain-lain
15 Surah al-Munafiqun Tahun ke 6 Hijrah. Pada tahun ini juga berlaku perang dengan Bani al-Mushthaliq. Jangan jadi munafiq. Sebaliknya berbelanjalah di jalan Allah.
16 Surah an-Nuur Tahun ke 6 Hijrah Hukum hakam kekeluargaan dan kemasyarakatan.
17 Surah al-Fath Tahun ke 6 Hijrah. Sekembali dari Suluh Hudaibiyah Berita gembira akan menakluk Farsi dan Afrika.
18 Surah al-Jumu’ah dari ayat 1 hingga 8 Selepas penaklukan Khaibar pada bulan Muharram tahun ke 7 Hijrah Jawatan kerasulan dan penyucian jiwa.
19 Surah al-Maa’idah Tahun ke 7 Hijrah Undang-undang Islam dan sekularisma.
20 Surah at-Tahrim Tahun ke 8 Hijrah Kehidupan kekeluargaan dan peranan wanita.
21 Surah al-Mumtahanah Tahun ke 8 Hijrah Kewarganegaraan wanita dan peranannya dalam pengintipan.
22 Surah al-Hujuraat Tahun ke 9 Hijrah Hak-hak Allah, Rasul dan orang Islam.
23 Surah at-Taubah Pada bulan Rajab tahun ke 9. Sama ada sebelum atau selepas Perang Tabuk. Jihad dengan orang-orang musyrikin, Yahudi dan Nasara.
24 Surah al-Bayyinah Tahun ke 10 Hijrah Orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir adalah ahli neraka.
25 Surah an-Nashr Pada bulan Zulhijjah tahun ke 10 Hijrah di Mina Pemberitahuan tentang kewafatan Nabi.

Rasulullah wafat pada bulan Rabi’ulawwal tahun ke 11 Hijrah.

Allahu a’lam. Sambung ke usul yang seterusnya.


Rujukan:

Maulana Asri

Sessi 2

Sessi 3

Sessi 4

Sessi 5

Sessi 6

Sessi 7

Sessi 8

Sessi 9

Sessi 10

Sessi 11

Sessi 12

Sessi 13

Sessi 14

 

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s