Usul 5: Tafsir Quran dengan Qaedah Bahasa Arab

(5) Tafsir Al-Qur’an Berpandukan Qaedah-Qaedah Bahasa ‘Arab (تفسير القرآن بقواعد اللغة العربية)

Usul kelima ialah mentafsir al-Qur’an berpandukan qaedah-qaedah bahasa Arab. Usul ini tidak kurang pentingnya daripada usul-usul yang tersebut sebelumnya.

Pentafsir mestilah seorang yang mempunyai latar belakang yang kukuh dalam bahasa ‘Arab. la mestilah mahir dalam ilmu Nahu, Sharaf, bahasa ‘Arab dan Balaghah dengan segala cabang-cabangnya. la mestilah mengetahui semua bentuk tasybih, ist’arah, kinayah dan sebab-sebab ijaaz serta ithnaab, selain mampu mengesan sesuatu yang mahzuf (dibuang) di dalam sesuatu ayat, dan lain-lain perbahasan yang termasuk di bawah ilmu Bayan, Ma’ani dan Badi’ yang menipakan cabang-cabang ilmu Balaghah.

Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa ‘Arab. Tanpa penguasaan bahasa ‘Arab seseorang tidak mungkin dapat memahami al-Qur’an. Hadits-hadits Rasulullah s.a.w. juga dalam bahasa ‘Arab. Baginda s.a.w. bahkan merupakan orang Arab yang paling fasih. Oleh itu seseorang yang hendak mentafsir al-Qur’an mestilah mengetahui selok-belok bahasa ‘Arab fusha yang digunakan di zaman Nabi s.a.w. Sya’er-sya’er Arab Jahiliah juga mestilah dijadikan rujukan, kerana ia merupakan contoh penggunaan bahasa Arab fusha (standard) yang tulen. Itulah sebabnya Ibnu ‘Abbaas berkata: Jika timbul apa-apa kemusykilan (berhubung dengan bahasa ‘Arab) kepadamu, carilah jawapannya di dalam Sya’er (Arab jahiliah). Kerana Sya’er (Arab jahiliah) itu adalah kamus bahasa’Arab.

Di bawah ini akan dikemukakan dua contoh penyelewengan dalam tafsir akibat mengabaikan usul kelima.

(a) Ada golongan anti hadits yang tidak mengerti bahasa ‘Arab menterjemahkan firman Allah: اضرب بعاك الحجر yang sebenarnya bererti: “pukullah batu itu dengan tongkatmu”, tapi mereka salah terjemah: “bawalah pengikutmu berjalan di bukit”. Penterjemah anti hadits itu tidak mengetahui bahawa ضرب yang muta’addi bi nafsih bererti pukul atau memukul. Perkataan ضرب yang muta’addi dengan في sahaja bererti berjalan, berpergian atau bersiar-siar.

(b) Seorang sufi sesat pula mentafsirkan firman Allah di dalam ayat ke 69 Surah al’Ankabut: وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنينَ yang makna sebenarnya ialah: “dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik”, tapi dia salah tafsir “dan sesungguhnya Allah benar-benar telah menggilap orang-orang sufi.” Si jahil ini tidak sedar bahawa لام pada perkataan لَمَعَ bukan فاء fi’il, tetapi لام التأكيد (Lam yang merupakan kata penguat pada khabar إِنَّ.

Sambung ke Usul yang seterusnya


Rujukan: 

Maulana Asri

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s